Win7打不开chm的文件修复方法

    Read

刚刚下载了一个chm的帮助手册,无法打开,提示“不能打开文件:mk:@MSITStore:(chm文件所在的路径)\*.chm”,特此备注。

参考:http://jingyan.baidu.com/article/db55b609bd9c2d4ba20a2f5e.htmlSourceByrd's Weblog-https://note.t4x.org/error/win-hhctrl-chm/ SourceByrd's Weblog-https://note.t4x.org/error/win-hhctrl-chm/

申明:除非注明Byrd's Blog内容均为原创,未经许可禁止转载!详情请阅读版权申明!
Byrd
  • by Published on July 3, 2017
  • 原文链接:https://note.t4x.org/error/win-hhctrl-chm/